عکس مهندس سلیمانی

احمد سلیمانی

معماری و شهرسازی

سوابق آموزش های نرم افزاری

نام مرکز آموزشی نام نرم افزار سال زمینه کاربردی
دانشگاه غیر انتفاعی آ.ب.آ (A.B.A) ·  Expert Choice (AHP)

·   AutoCad

·  Ulead Collection

1393 تصمیم­گیری چند معیاره، طراحی معماری و شهری، طراحی و گرافیک
دانشگاه غیر انتفاعی آ.ب.آ (A.B.A) ·  Google Sketchup

·   AutoCad

·  Keyshot

1394 طراحی دو و سه بعدی و انیمیشن سازی، طراحی معماری و شهری و رندرگیری
دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب ·  Arc GIS

·   AutoCad

·  Sketchup

1395 تهیه و تحلیل انواع نقشه­های شهری و معماری، طراحی دو و سه بعدی
دانشکده هنر و معماری  واحد تهران جنوب ·  Google Sketchup

·   Lumion 3D

·  Adobe Photoshop

·  Space Syntax

1395 طراحی دو و سه بعدی، رندرگیری، طراحی و گرافیک و تحلیل نقشه های معماری و شهری

دیگر اعضا