05
آگوست
ایوند
هفته پویانمایی خرداد
-
ایران

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره و به همت مرکز آموزش های تخصصی و مجازی دانشگاه، اولین رویداد هفته پویانمایی خرداد، در...